Dôležité čísla a sadzby v roku 2021 pre živnostníkov a firmy (s.r.o. a iné)

Pre správne rozhodovanie v podnikaní je veľmi potrebné vedieť a poznať všetky sadzby daní a odvodov a iné dôležité čísla, preto vám prinášame sumárny prehľad najdôležitejších čísel a sadzieb ktoré sú aktuálne pre rok 2021.

Intro pre účely SZCO

Moment založenia vašej živnosti je už naozaj blízko. Pre správne rozhodovanie v podnikaní je veľmi potrebné vedieť a poznať všetky zmeny ktoré nastali v danom účtovnom roku, preto vám prinášame sumárny prehľad najdôležitejších čísel a sadzieb pre živnostníkov ktoré sú aktuálne pre rok 2021.

Intro pre s.r.o.

V momente keď je vaša spoločnosť založená a začnete jej viesť účtovníctvo, je veľmi prínosné pre vaše podnikateľské rozhodovanie, vedieť a poznať všetky zmeny ktoré nastali v danom účtovnom roku. Preto vám prinášame sumárny prehľad najdôležitejších čísel a sadzieb pre PO (s.r.o., a.s.) ktoré sú aktuálne pre rok 2021.

Dôležité čísla v roku 2021 pre živnostníkov

Životné minimum platné k 1.1.2021 je 214,83 €. Od tejto sumy sa odvíjajú aj ďalšie veličiny potrebné pre podnikanie v roku 2021.

Sadzby dane fyzických osôb    

Fyzické osoby  

Príjem (ročne), pri ktorom nevzniká povinnosť podať daňové priznanie                                2 255,72 €

Sadzba dane fyzickej osoby, ktorej základ dane nepresiahne 37.981,94 € vrátane             19%     

Sadzba dane fyzickej osoby, ktorej základ dane presiahne 37.981,94 €                                 25%

Fyzické osoby – živnostníci, slobodné povolania                             

Sadzba dane fyzickej osoby (základ dane do 49.790 €)                                                              15%     

Sadzba dane fyzickej osoby (základ dane prevyšujúci 49.790 €)                                              19%-25%

Daňové údaje                  

Mesačná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka*                                                              375,95 €

Ročná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka*                                                                4 511,43 €

*(základ dane rovný alebo nižší 19.936,22 €)

Výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v roku 2021 v prípade, ak daňovník dosiahol základ dane nižší alebo rovný ako 37 981,94 € a manželkin príjem bol 0,00 € je       4 124,736 €.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) je 180,00 €.

Výška paušálnych výdavkov je 60 % z príjmov SZČO, avšak maximálne 20 000,00 € ročne.

Odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní                            

Sociálne odvody                             

Minimálne mesačné poistné (odvody)                                                                                        180,99 €

Maximálne mesačné poistné                                                                                                    2 553,98 €

Zdravotné odvody                         

Minimálne mesačné poistné (odvody)                                                                                        76,44 €

Maximálny mesačný preddavok                                                                                                 bez limitu

Vymeriavacie základy pre platby poistného

Minimálny mesačný vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej poisťovne                       546,00 €

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre platenie odvodov                                          7 644,00 €

Minimálny mesačVný vymeriavací základ pre odvody do zdravotných poisťovní              546,00 €

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre platenie odvodov                                           bez limitu

Preddavky na daň

Hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov pre fyzickú osobu je 5 000,00 €. Ak je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 5000,00 € a zároveň nižšia ako 16 600,00 €, má daňovník povinnosť platiť štvrťročne preddavky na daň z príjmov v sume ¼ poslednej známej daňovej povinnosti.

Hranica pre vznik povinnosti platiť mesačné preddavky na daň z príjmov pre fyzickú osobu je 16 600,00 €. Ak je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 16 600,00 €, tak má daňovník povinnosť platiť mesačne preddavky na daň z príjmov v sume 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.

Príklad z účtovníckej praxe

Živnostník dosiahol za rok 2021 príjem zo svojej živnosti vo výške 23.000 €. Živnosť si otvoril 01.03.2021. V období od apríla do júna 2021 bol zároveň aj zamestnaný na hlavný pracovný pomer kde zarobil 4000€, z ktorých platil odvody a uplatňoval si nezdaniteľnú čiastku na daňovníka. Živnostník má 5 ročné dieťa a manželku, ktorá je počas celého roka 2021 evidovaná na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie. Živnostník si uplatňuje paušálne výdavky.

Otázky a riešenie:

Aká sadzba dane sa bude uplatňovať na jednotlivé príjmy?

Pre výpočet dane z príjmu zo živnosti, použije živnostník sadzbu 15 %, nakoľko jeho príjem nepresiahol sumu 49.790 eur. Príjem, ktorý mal zo závislej činnosti (hlavný pracovný pomer) sa bude zdaňovať sadzbou 19 %, ktorú mu zamestnávateľ uplatní už vo výplatnej páske za daný mesiac a túto daň za neho odvedie daňovému úradu.

V akej výške si bude môcť živnostník uplatniť daňový bonus na dieťa?

Za rok 2021 vznikne živnostníkovi nárok na daňový bonus na dieťa vo výške 557,28 eur (12*46,44 eur).

Môže si živnostník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku a ak áno v akej výške?

Živnostníkovi vznikne v roku 2021 nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, a to vo výške 4.124,74 eur.

Vznikne živnostníkovi povinnosť platenia sociálnych odvod v roku 2021?

Za predpokladu, že živnostník podá daňové priznanie za rok 2021 v predĺženej lehote na podanie, a teda v lehote do 30.06.2021, nebude platiť sociálne poistenie až do 01.10.2022.

 

Aká bude výška daní a odvodov na základe takto podaného daňového priznania?

Daň / odvod

Suma

Úhrada

Daň z príjmov

310,15 € (preplatok 247,13)***

31.3.2022, resp. 30.6.2022**

Sociálne poistenie (mesačne)

187,78 €

Od 1.7.2022, resp. 1.10.2022**

Zdravotné poistenie (ročné zúčtovanie)

866,75€

Cca 6/2022, resp. 9/2022**

Zdravotné poistenie (mesačné preddavky)

79,31 € (platí od 1.1.2022)

Od 1.1.2023

** pri odklade lehoty na podanie daňového priznania

*** Preplatok vznikol uplatnením daňového bonusu na dieťa

Dôležité čísla v roku 2021 pre právnické osoby (napr. s.r.o., a.s.)

Sadzby dane

Sadzba dane právnickej osoby, ktorej výnosy nepresiahli 49.790 €                                          15%

Sadzba dane právnickej osoby, ktorej výnosy presiahli 49.790 €                                              21%

Zrážková daň z vyplatenia dividend (spoločníci s.r.o.)                                                                  7%    

Zrážková daň z vyplatenia dividend (konatelia, ktorí zároveň nie sú spoločníci s.r.o.)         19%    

Zrážková daň z vyplatenia dividend (vyplácanie z a do nezmluvných štátov)                         35%    

Oslobodenie od zdanenia

(prenájom nehnuteľnosti, príležitostné príjmy, prevod cenných papierov a podielov na s.r.o.)               500,00 €   

Dôležité čísla v roku 2021 súvisiace so mzdami

Suma mesačnej minimálnej mzdy bude od 2021 vo výške 623 eur, čo predstavuje nárast o 43 eur v porovnaní s mesačnou minimálnou mzdou platnou pre rok 2020.

Hodinová minimálna mzda bude v roku 2021 vo výške 3,580 eur. Medziročný nárast v hodinovej minimálnej mzde je o 0,247 eur/hod.

Minimálna mzda podľa stupňa náročnosti práce                           mesačná       hodinová                                                                                                                  

minimálna mzda pre 1. stupeň náročnosti                                       623,00 €       3,580 €

(upratovačka, umývač riadu, vrátnik)   

minimálna mzda pre 2. stupeň náročnosti                                       739,00 €       4,247 €

(predavač, administratívny pracovník) 

minimálna mzda pre 3. stupeň náročnosti                                       855,00 €       4,914 €

(vodár, účtovníčka)                                          

minimálna mzda pre 4. stupeň náročnosti                                       971,00 €       5,580 €

(vedúci skladu, hlavný účtovník )                     

minimálna mzda pre 5. stupeň náročnosti                                    1 087,00 €       6,247 €

(manažér, lekár)                                        

minimálna mzda pre 6. stupeň náročnosti                                    1 203,00 €       6,914 €

(generálny riaditeľ)

Mzdové príplatky                          

príplatok za nadčas                                                                       25% priemerného zárobku zamestnanca 

príplatok za nadčas – rizikové povolania                                    35% priemerného zárobku zamestnanca 

príplatok za prácu vo sviatok                                                   100% priemerného zárobku zamestnanca 

príplatok za nočnú prácu                                                     minimálny príplatok 1,43 € na odpracovanú hodinu   

príplatok za nočnú prácu – rizikové povolania                minimálny príplatok 1,79 € na odpracovanú hodinu   

príplatok za prácu v sobotu                                                minimálny príplatok 1,79 € na odpracovanú hodinu   

príplatok za prácu v nedeľu                                               minimálny príplatok 3,58 € na odpracovanú hodinu   

Stravovanie zamestnancov – denný príspevok platný od 01.03.2021                               

minimálna suma gastrolístka                                                                                      3,83 €  

                           alebo                            

minimálna suma finančného príspevku                                                                     2,11 €                                 

minimálny denný príspevok zamestnávateľa na stravovanie                                2,11 € 

maximálny daňovo uznateľný príspevok zamestnávateľa na stravovanie          2,81 € 

 

Diéty pri tuzemských pracovných cestách                      

pracovná cesta trvajúca 5 až 12 hodín               5,10 €

pracovná cesta trvajúca 12 až 18 hodín               7,60 €               

pracovná cesta trvajúca nad 18 hodín             11,60 €                

 

Príspevok na rekreáciu zamestnanca  – maximálna možná suma príspevku na rekreáciu zamestnanca je 275,00 €. Tento príspevok je povinný poskytnúť zamestnávateľ, ktorý má nad 49 zamestnancov, pričom prispieva 55,00 % z výdavkov zamestnanca na rekreáciu.

 

Mesačný daňový bonus na dieťa

 

Minimálna mesačná hrubá mzda pre priznanie daňového bonusu na dieťa je 375,95 €.

Zamestnanec však musí splniť aj ďalšie podmienky určené v zákone o dani z príjmov.

                              

od 1.1.2021 do 30.06.2021         dieťa do 6 rokov                             46,44 €            

                                                      dieťa od 6 rokov                              23,22 €            

od 1.7.2021 do 31.12.2021         dieťa do 6 rokov                             46,44 €            

                                                      dieťa od 6 rokov do 15 rokov     39,47 €            

                                                      dieťa od 15 rokov                           23,22 €            

Dúfame, že vám náš prehlaď pomohol sa zorientovať v problematike a ak by ste predsa len mali „zapeklitejšiu” účtovnú alebo daňovú otázku neváhajte sa obrátiť na našich daňových a účtovných poradcov, ktorí vám radi pomôžu.

Zdieľať článok

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn