Krok2

Pridelenie IČO a vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Ako sme vás už e-mailom informovali, vašej spoločnosti bolo vydané živnostenské oprávnenie a pridelené IČO. Na adrese www.zrsr.sk bude spoločnosť zaevidovaná v najbližších dňoch. V rámci informovanosti o priebehu založenia vám prinášame ďalšie zaujímavé informácie. V tejto časti sa budeme venovať téme účtovníctva, daní a odvodov spoločnosti, spoločníkov a konateľov.

1. Odvody konateľa

Konateľ nemusí byť zamestnancom spoločnosti. Ak však nemá iné zamestnanie, musí sa zaregistrovať v zdravotnej poisťovni ako dobrovoľne nezamestnaný a platiť zdravotné odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý je vo výške 5148€ ročne. Výška minimálneho mesačného odvodu je od 1.1.2016 60,06€. Do 31.12.2015 je minimálne mesačné zdravotné poistenie 57,68€.

Do sociálnej poisťovne sa nie je potrebné registrovať a taktiež nie je potrebné platiť odvody, ak konateľ nie je v spoločnosti zamestnaný.

2. Mzda konateľa

V prípade, ak je konateľ aj zamestnancom spoločnosti, musí platiť odvody do zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne a taktiež aj preddavky zo závislej činnosti.

a) Zdravotné poistenie

Tak ako sme už písali vyššie, minimálny vymeriavací základ do zdravotnej poisťovne je 393€ mesačne.
Maximálny vymeriavací základ je 3930€ mesačne. Výška odvodu predstavuje 14% (10% platí zamestnávateľ a 4% platí zamestnanec)

b) Sociálna poisťovňa

Minimálny vymeriavací základ do sociálnej poisťovne je tak ako pri zdravotnom poistení 393€ mesačne. Maximálny vymeriavací základ je tiež 3930€ mesačne. Výška odvodu do sociálnej poisťovne je 33,15%. Je zložená zo štyroch zložiek:

  • Nemocenské 4,4%
  • Starobné 18%
  • Invalidné 6%
  • Rezervný fond 4,75%


Pri minimálnom vymeriavacom základe zaplatíte mesačne do sociálnej poisťovne 130,27€

c) Preddavky zo závyslej činnosti

Zamestnanec je povinný platiť aj daň zo závislej činnosti. Výška odpočítateľnej položky na daňovníka je 3735,94€ ročne, resp. 311,32€ mesačne. To znamená že zo zdaniteľného príjmu (z tejto sumy sú už odrátané zdravotné a sociálne odvody) do 311,32€ mesačne daň neplatíte. Zo sumy, ktorá prevyšuje výšku odpočítateľného minima ste povinný zaplatiť preddavok na daň vo výške 19%.

3. Dividendy

Ďalším spôsobom ako vybrať peniaze zo spoločnosti je vyplatenie dividend spoločníkom. Ak spoločnosť vytvorí zisk, je potrebné z neho zaplatiť daň z príjmu právnickej osoby vo výške 23%. Následne si môžu majitelia vyplatiť dividendy.

Dividendy podliehajú zdravotným odvodom. Výška zdravotného odvodu z dividend bola do roku 2013 vo výške 10%. Od roku 2015 sa na zdravotné dividendy vyplatené za rok 2014 a neskôr bude uplatňovať 14% sadzba.

Mení sa aj maximálny vymeriavací základ. Kým do roku 2013 bola jeho výška 47160€ a počítal sa spolu pre príjmy z dividend, príjmy zo závislej činnosti a príjmy z kapitálového majetku, od roku 2014 je príjem z dividend počítaný samostatne a maximálna výška sa zvýši na 93720€.

Ďalší postup založenia spoločnosti (budeme Vás ďalej informovať pri týchto udalostiach):

  1. Podanie žiadosti o návrh na zápis do obchodného registra
  2. Pridelenie spisu sudcovi / VSÚ
  3. Zapísanie do obchodného registra
  4. Zaslanie kompletných dokumentov novej s.r.o. na Vašu adresu