Povinnosti platiteľa DPH

Či už platiteľom DPH ste, alebo sa ním iba plánujete stať, je dôležité poznať povinnosti, ktoré Vám z tohto „statusu“ vyplývajú.

Registračná povinnosť

V prípade ak dosiahnete obrat 12 po sebe idúcich mesiacov vo výške viac ako 49.790 € máte povinnosť sa zaregistrovať podľa §4 ods. 1 zákona o DPH do 20 dní po skončení mesiaca, v ktorom ste obrat dosiahli ako platiteľ DPH. Ak po 12 mesiacoch od registrácie nepresiahnete obrat 100.000 €, môžete požiadať DÚ o zmenu na štvrťročného platiteľa DPH podľa §77 zákona o DPH. Pozor, obrat sa nenuluje na začiatku roka, ale počíta sa každý mesiac 12 posledných mesiacov. O registráciu je možné požiadať podľa §4 ods. 2 zákona. Jedná sa o takzvanú dobrovoľnú registráciu.

Predaj, výstavba rodinných domov a bytov

V prípade, ak staviate dom, alebo byt a plánujete ho predať a výnos presiahne obrat 49.790 €, máte ohlasovaciu povinnosť podľa §4 ods. 4 do 10 dní od prijatia čo i len čiastočnej platby, resp. dodania stavby (čo nastane skôr). Platiteľom DPH sa stávate prijatím platby alebo dodaním a predajnú cenu je potrebné zvýšiť o DPH. V prípade výstavby domu je preto výhodnejšie stať sa platiteľom DPH čo najskôr. Budete si môcť odpočítavať DPH z nákupov hneď od začiatku výstavby. Ak by ste si registráciu podali až pred predajom, DPH si síce viete uplatniť ale v prípade výstavby domu za 100.000 € budete mať zaviazaných 20.000€ v DPH počas celej výstavby.

Podávanie výkazov (DP, KV a SV)

Po získaní osvedčenia o registrácii pre DPH ste povinný podávať mesačne, resp. štvrťročne daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz. Daňové priznanie sumárne spočítava DPH na vstupe a DPH na výstupe a určuje, či budete daný mesiac DPH platiť, alebo Vám bude DPH vrátená (nadmerný odpočet DPH). V kontrolnom výkaze posielate správcovi dane údaje zo všetkých prijatých a vydaných faktúr a sumárne údaje za všetky príjmové pokladničné doklady, resp. príjem z elektronickej registračnej pokladne. V prípade ak predávate tovar, alebo služby do EÚ, je povinnosť podávať aj súhrnný výkaz. V ňom pre zmenu zasielate do celoeurópskeho systému VIES údaje z faktúr partnerov z EÚ.

Úhrada DPH

Na základe podaného daňového priznania k DPH je v prípade ak Vám vyjde daňová povinnosť uhradiť daň najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPH. V prípade ak Vám vyjde nadmerný odpočet (DPH na vstupe je vyššia ako DPH na výstupe) daň neplatíte. Daňový úrad potom čaká, čo podáte ďalší mesiac. V prípade ak ďalší mesiac je daň k úhrade vyššia ako nadmerný odpočet z predchádzajúceho mesiaca, doplatíte len rozdiel a zvyšok sa automaticky započíta s nadmerným odpočtom z predchádzajúceho mesiaca. Ak je daň k úhrade nižšia ako nadmerný odpočet z predchádzajúceho mesiaca, alebo je opäť nadmerný odpočet, daňový úrad pošle sumu nadmerného odpočtu DPH z predchádzajúceho mesiaca na účet daňového subjektu do 30 pracovných dní odo dňa podania daňového priznania k DPH.

Špeciálny platiteľ DPH (§7, §7a)

V prípade, ak nakupujete služby v rámci EU (najčastejšie Google a facebook reklamy) je potrebné sa zaregistrovať ako platiteľ DPH podľa §7, resp. §7a. Po vydaní osvedčenia budete nakupovať služby bez DPH, ale každý mesiac je potrebné podať daňové priznanie k DPH a doplatiť DPH. Pozor, v prípade služby je registrácia povinná pred dodaním služby (napr. reklama facebook, google ads, atď…). Tento typ registrácie negatívne ovplyvňuje dodanie služieb z krajín mimo EU, ktoré v prípade, že ste registrovaní podľa §7 / §7a musíte taktiež dodaniť, čím sa Vám predražia. Povinná registrácia platí aj pri nákupe tovaru nad 14.000 €.

Súvisiace články

Platiteľ alebo neplatiteľ DPH?

Tak ako výber právnej formy (s.r.o. vs. szčo) aj výber platiteľa vs. neplatiteľa DPH je pre začiatok podnikania kľúčové. Rozdiel medzi oboma variantami podľa typu odberateľa môže byť až 40% na zisku v závislosti od toho či ste, alebo nie

prečítať