Najčastejšie chyby v účtovníctve

Najčastejšie chyby v účtovníctve

V rámci účtovnej spoločnosti TaxWise sa chyby pri nových klientoch prakticky identicky opakujú. Tu je niekoľko z nich zoradené podľa výskytu.

Nesplnená registračná povinnosť pri nákupe služieb

V prípade ak nakupujete služby z EÚ (najčastejšie google a facebook reklama) máte povinnosť registrovať sa ako platiteľ DPH podľa §7a pred dodaním služby. Následne obchodnému partnerovi toto číslo uvediete a on ho uvádza na faktúrach s dodatkom prenos daňovej povinnosti. Po prijatí faktúry je potrebné do 25. dňa v nasledujúcom mesiaci po mesiaci dodania podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť daň vo výške 20%. Nesplnenie registračnej povinnosti Vás vyjde na 30€ a nepodanie DP k DPH na 60€. Ak sa to bude týkať viac mesiacov môžete dostať pokutu aj opakovane.

Veľa podnikateľov si myslí, že ak to zaplatí zo svojej karty ale bude to použité na podnikanie, že sa tejto povinnosti vyhne a zároveň si to nezapočíta do nákladov. To ale nie je pravda. Z pohľadu štátneho rozpočtu ide síce o rovnaké sumy ale dochádza ku kráteniu dane (DPH) a zároveň sa oberáte o zaradenie týchto výdavkov do nákladov (daň z príjmov). Túto povinnosť si nesplní 9 z 10 podnikateľov, ktorí nemajú účtovníka ihneď od zápisu spoločnosti do obchodného registra.

Hotovostné pôžičky do spoločnosti

Schválením zákona o bezhotovostných pôžičkách sa upravila možnosť požičiavania peňazí medzi spoločnosťou a jej konateľom spoločníkom. Tieto transakcie musia byť vykonávané výlučne bezhotovostne. To znamená prevodom medzi účtami, resp. vkladom/výberom podnikateľa na/z bankového účtu spoločnosti. V prípade ak si požičiavate peniaze zo spoločnosti jedná sa o prepojené osoby a je potrebné postupovať podľa §2 n-z v spojení s §18 zákona 595/2003 Z.z. zákona o dani z príjmov. Vyžadujú sa trhové ceny, čiže je potrebné si nastaviť trhovú úrokovú sadzbu a z úrokov následne zaplatiť daň.

Uvedená DPH na faktúrach pri neplatiteľoch DPH

V prípade ak nie ste platiteľom DPH, prípadne ak ste platiteľom DPH podľa §7, resp. §7a, na faktúrach DPH neuvádzate. V prípade ak nesprávne uvediete DPH na faktúre, je potrebné postupovať podľa §69, ods. 5 zákona 222/2004 Z.z. o DPH. Takto nesprávne uvedenú daň treba odviesť správcovi dane napriek tomu, že nie ste platiteľom DPH.

Mínusová pokladňa

Častou chybou podnikateľov, ktorí veľa platia hotovosťou je, že nakúpia tovary a služby za viac financií ako reálne majú v pokladni. Z pohľadu účtovníctva je to pomerne veľká chyba, ktorú je potrebné vyriešiť. Existujú minimálne 2 riešenia:

  • už nakúpené tovary a služby sa zaúčtujú cez úhradu spoločníkom s tým, že tým vznikne záväzok voči spoločníkovi/konateľovi
  • alebo ak sa takáto situácia dá predpokladať je možné poskytnúť spoločníkovi z účtu preddavok na takého nákupy.

V prípade ak je spoločnosť platiteľom DPH, nastáva ešte problém odpočítania dane. Z pohľadu obchodného zákonníka sa majiteľom veci stáva osoba po jej zaplatení. Tým ale, že fyzická osoba nie je platiteľom DPH a teda ani zdaniteľnou osobou pri predaji veci do spoločnosti, spoločnosti nevzniká nárok na odpočet DPH podľa §49 a §51. Aj tento problém sa dá vyriešiť napríklad internou smernicou, kde uvediete, že konateľ, prípadne spoločník, môže nakupovať tovary a služby v mene a na účet spoločnosti aj zo súkromného účtu, prípadne súkromnou platobnou/kreditnou kartou. V takomto prípade sa majiteľom v čase úhrady stáva spoločnosť, ktorá má záväzok voči konateľovi.

Zle vypočítaný obrat pre povinnú registráciu k DPH

V prípade ak dosiahnete obrat za 12 po sebe idúcich mesiacov vo výške 49 790€ je potrebné podať do dvadsiateho dňa nasledujúceho mesiaca po skončení mesiaca v ktorom sa obrat dosiahol registráciu pre DPH podľa §4, ods. 1 222/2004 Z.z.. Častou chybou je, že podnikatelia sa domnievajú, že sa to vždy nuluje 1.1.. Je to ale vždy 12 mesiacov po sebe. Čiže napríklad máj 2019 – apríl 2020, jún 2019 – máj 2020 atď… Taktiež s tým súvisiacou chybou je, že nie každá tržba je obratom pre účely DPH. Nepatria sem oslobodené dodania, dodania do zahraničia, dodania bez protihodnoty a niektoré ďalšie.

Nelegálna práca

Povinnosť zaregistrovať zamestnanca v sociálnej poisťovni je najneskôr pred začatím zamestnania. Ak ste nová spoločnosť je potrebné poslať na sociálnu poisťovňu registračný list zamestnávateľa a zamestnanca (doporučene) poštou ideálne deň pred nástupom do zamestnania. V prípade ak už máte zaregistrovanú spoločnosť a vybavené elektronické služby prihláška sa robí elektronicky. Toto samozrejme žiadajte od svojho účtovníka. V prípade ak lehotu nedodržíte hrozia Vám od sociálnej poisťovne pokuty za každý deň omeškania podľa cenníka. Vyššie pokuty má ale inšpektorát práce, ktorý Vám môže dať pokutu od 2000€ aj za jeden deň omeškania.

Drvivej časti týchto chýb je možné predísť jedným z nasledovných spôsobov:

  • viesť účtovníctvo pravidelne (na mesačnej báze)
  • mať kvalitného účtovníka, ktorý dohliadne na všetky povinnosti
  • ak máte veľa času je možné študovať všetky zmeny v zákonoch a byť okrem podnikateľa aj účtovník, ale radšej to nechajte na účtovníka

Zdieľať článok

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Viktória Šibová
Autor článku
Vždy ma fascinovali reklamné slogany a pútavé texty na billboardoch, v TV spotoch, časopisoch. Vtedy som ešte nevedela, že sa to nazýva content marketing. Dvere do sveta digitálneho marketingu mi otvorila Digitálna univerzita. Mojou srdcovkou sa stal copywriting – ukladanie slov do viet. Vytváram digitálny obsah pre weby, newslettre a sociálne siete.