Daňové poradenstvo

Ako povedal Benjamin Franklin, “nič nie je isté, len dane a smrť”. Dane a odvody sú súčasťou každej spoločnosti a zvyčajne platí, že čím viac sa vám darí, tým viac daní platíte, resp. je oveľa zložitejšie optimalizovať základ dane tak, aby ste platili dane blízke nule. Samozrejme hovoríme o legálnej optimalizácii základu dane, ktorá je v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Každá spoločnosť je iná a môže si uplatňovať len niektoré z množstva metód na optimalizáciu daní. Zo skúseností vieme, že nie každá spoločnosť možnosť optimalizácie daní aj skutočne využíva. Je to hlavne z dôvodu nevedomosti klienta.

Ideálna situácia nastáva, ak je účtovník spoločnosti aj daňový poradca zapísaný v Slovenskej komore daňových poradcov, resp. s daňovým poradcom úzko spolupracuje. Napriek tomu, že sadzby účtovných poradcov sú pre malé firmy často vysoké, niekedy aj jedna hodina konzultácie vie ušetriť spoločnosti tisícky eur na daniach a odvodoch.

Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo zahŕňa

  • Využitie platcu DPH vo Váš prospech – vysvetlíme podrobné rozdiely medzi platcom a neplatcom DPH a vyčíslíme daňový dopad oboch variant podľa konkrétnej situácie, typu zákazníka a typu podnikania (tovar/služba).
  • Pracovné cesty – vysvetlíme aké výdavky je možné uplatniť v súvislosti s pracovnou cestou.
  • Cestovné príkazy v rámci spoločnosti – rozhodne či je pre klienta lepšie využívať súkromné vozidlo na podnikanie, alebo si napísať auto na firmu.
  • Zahrnutie daňových nákladov pri sídle spoločnosti – čo všetko a akým spôsobom si môže klient uplatniť pri využívaní sídla spoločnosti na podnikanie.
  • Zamestnanecké súťaže – vysvetlíme využívanie oslobodenia k dani z príjmov fyzickej osoby napríklad na vianočné súťaže.
  • Spotrebiteľské súťaže – poukáže na využívanie súťaží nielen na reprezentatívne účely, ale aj na daňovú optimalizáciu.
  • Využívanie rozdielnych sadzieb zdanenia pri FO – rôzne formy zmlúv o dielo, subdodávky služieb ako fyzická osoba právnickej osobe.
  • Optimalizácia dane a odvodov pred narodením dieťaťa (matka, ale aj otec) – ak plánujete prírastok do rodiny, je vhodné sa na to pripraviť aj z hľadiska daní a odvodov. Štát dnes ponúka pomerne veľké benefity, podmienky sú ale striktné a ich splnenie si vyžaduje plánovanie niekoľko mesiacov dopredu.
  • Ako daňovú optimalizáciu nerobiť (fiktívne služby a faktúry) a s tým spojená obhájiteľnosť dôkazného bremena v prípade kontroly.
Uctovnictvo2.png

Optimalizácia daní sa dá aplikovať aj pri iných daniach, napríklad pri dani z pridanej hodnoty.

Z pohľadu DPH je dôležité presne identifikovať pojmy ako miesto dodania, dátum zdaniteľného plnenia, osobu povinnú platiť daň ( napr. pri “samozdaneniach”). V prípade obchodovania s tovarom sú špecifiká z pohľadu DPH pri dovoze a vývoze z/do tretej krajiny, alebo transporte cez územie SR do iného členského štátu, prípadne trojstranné obchody.

Pri malých spoločnostiach sa často stretávame so zmenami účelu využitia majetku kde následne dochádza k úprave základu dane, ktorú treba správne vypočítať. Existujú taktiež rôzne výnimky, ako napríklad DPH pri stavebných prácach, oslobodenie od DPH, s ktorým súvisí často aj koeficient DPH a iné špecifiká, s ktorými sa bežné firmy nestretávajú.

Pri fyzických osobách sa najčastejšie stretávame s využitím nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka, možnosti uplatnenia NČZD na manželku, uplatnenie daňového bonusu na deti. Časté je aj zdanenie prijatých benefitov od zamestnávateľa, výhier v súťažiach, či predaja a prenájmu nehnuteľností (čo vstupuje do príjmov a čo si možno uznať do nákladov a hlavne v akých situáciách). Pri nehnuteľnostiach sa často v súbehu rieši stanovenie základu dane v súvislosti s dedením, prípadne darovaním nehnuteľnosti. Pri príjme z kapitálového majetku je to príjem z dividend a predaj akcií a podielov na burze, resp. v spoločnostiach na Slovensku. Posúdenie štátu zdanenia podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia medzi krajinami (najčastejšie SR/ČR, ale aj iné). Veľa z uvedených situácií sa zdá byť jasná, ale pre správne určenie základu dane a hlavne možnosti jej zníženia je potrebné sa komplexne orientovať v problematike.

Pri dani z príjmov právnických osôb a vypracovávaní daňového priznania je potrebné určiť náklady ktoré sú daňovým výdavkom až po zaplatení. Pri stavebných firmách existuje niekoľko modelov ako účtovať a následne aj ako zdaňovať výnosy. Zahraničné firmy sa často stretávajú s povinnosťou zriadiť stálu prevádzkareň. Malé spoločnosti, kde majiteľ obchoduje so závislými osobami je povinný riešiť transférové oceňovanie. V prípade odpisov alebo prenájmu luxusného majetku sú limity čo už nie je možné uplatniť ako daňový výdavok. Špecifické je zdaňovanie kúpy a predaja pohľadávok, prípadne účtovanie manka a škody vzniknutej spoločnosti. 

Daňové poradenstvo a optimalizáciu daní poskytuje v rámci spoločnosti TaxWise s.r.o., ktorá je zapísaná v zozname Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) pod registračným číslom 206/2019.