Ochrana osobných údajov

Bright Ideas, s. r. o., Žltá 3938/3, 851 07 Bratislava, IČO: 36 819 328 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel sro, vložka 47427 /B (ďalej ako „Bright Ideas“), spracováva osobné údaje ako prevádzkovateľ (zápis spoločností do príslušných registrov), resp. ako sprostredkovateľ (vykonanie zmien v spoločnosti, poskytnutie registračného sídla, registrácia k DPH),

Bright Ideas spracováva osobné údaje v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Bright Ideas spracováva osobné údaje ako Prevádzkovateľ:

Účel zbierania osobných údajov: príprava dokumentov a zápis obchodnej spoločnosti do príslušných registrov

Právny základ: vykonanie zmluvy (článok 6, par. 1 b) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje

Prijímatelia: živnostenský register, obchodný register, správca dane, dodávatelia IT služieb

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa

Automatizované profilovanie: nevzťahuje sa

Doba uloženia: 11 rokov

Dotknuté osoby: fyzické osoby (budúci štatutári a spoločníci spoločnosti), kontaktné osoby

Účel zbierania osobných údajov: zápis fyzickej osoby do živnostenského registra, prípadne obchodného registra

Právny základ: vykonanie zmluvy (článok 6, par. 1 b) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje

Prijímatelia: živnostenský register, obchodný register, správca dane, dodávatelia IT služieb

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa

Automatizované profilovanie: nevzťahuje sa

Doba uloženia: 11 rokov

Dotknuté osoby: fyzické osoby, kontaktné osoby fyzických osôb

Účel zbierania osobných údajov: zasielanie newslettrov, marketingová komunikácia

Právny základ: súhlas (podľa článku 6, par. 1 a) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje

Prijímatelia: dodávatelia IT služieb

Prenos do tretej krajiny: USA (spoločnosti cetrifikované v EU-US privacy shield)

Automatizované profilovanie: nevzťahuje sa

Doba uloženia: 5 rokov

Dotknuté osoby: kontaktné osoby klientov a potencionálnych klientov Bright Ideas

Bright Ideas spracováva osobné údaje ako Sprostredkovateľ:

Účel zbierania osobných údajov: poskytnutie údajov Prevázdkovateľovi umožňujúceho poskytnúť dotknutej osobe služby registračného sídla obchodnej spoločnosti

Právny základ: súhlas (podľa článku 6, par. 1 a) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje

Prijímatelia: MojeSídlo.sk, hubbratislava.eu, sidlo.online dodávatelia IT služieb

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa

Automatizované profilovanie: nevzťahuje sa

Doba uloženia: 1 rok

Dotknuté osoby: fyzické osoby (budúci štatutári spoločnosti)

Účel zbierania osobných údajov: poskytnutie údajov Prevázdkovateľovi umožňujúceho poskytnúť dotknutej osobe služby registrácie k DPH

Právny základ: súhlas (podľa článku 6, par. 1 a) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje

Prijímatelia: TaxWise s.r.o., dodávatelia IT služieb

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa

Automatizované profilovanie: nevzťahuje sa

Doba uloženia: 1 rok

Dotknuté osoby: fyzické osoby (budúci štatutári spoločnosti)

Účel zbierania osobných údajov: poskytnutie údajov Prevázdkovateľovi umožňujúceho poskytnúť dotknutej osobe služby vykonania zmien v spoločnosti

Právny základ: súhlas (podľa článku 6, par. 1 a) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje

Prijímatelia: BI Corporate management s.r.o., dodávatelia IT služieb

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa

Automatizované profilovanie: nevzťahuje sa

Doba uloženia: 1 rok

Dotknuté osoby: zamestnanci, štatutári, resp. iné kontaktné osoby prevádzkovateľa

Práva Dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa/Sprostredkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Zodpovedná osoba: Ing. Martina Františková, 0905 607 602, gdpr@brightideas.sk