ikonka - konečný úživateľ výhod

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Na základe novely zákona  č. 297/2008 Z.z. o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je potrebné pre všetky obchodné spoločnosti zapísať do obchodného registra najneskôr do 31.12.2019 konečného užívateľa výhod. Táto povinnosť platí pre spoločnosti založené do 31.10.2018. Spoločnosti založené od 1.11.2018 už údaje o konečnom užívateľovi zapisujú pri návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra.

Aké údaje sa zapisujú

 • meno a priezvisko
 • rodné číslo
 • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu
 • štátna príslušnosť
 • druh a číslo dokladu totožnosti
ikonka - upozornenie

Do konca roka majú podnikatelia povinnosť zapísať KUV do OR!

Kto je konečný užívateľ výhod?

 • Fyzická osoba, ktorá má minimálne 25% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti, alebo na základnom imaní v spoločnosti
 • Fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
 • Fyzická osoba, ktorá dokáže iným spôsobom ovládať spoločnosť
 • Fyzická osoba, ktorá má  hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
 • Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá, za konečných užívateľov výhod sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
 • Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa vyššie uvedené kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň jedno z týchto kritérií.

Nezáväzná objednávka KUV

Lehoty na zápis

Návrh na zápis konečného užívateľa do obchodného registra je potrebné podať na príslušný obchodný register najneskôr do 31.12.2019.

Sankcie

Za porušenie povinnosti zapísať údaje o konečnom užívateľovi, resp. neúplne alebo nesprávne vyplnené údaje hrozí uloženie pokuty vo výške 3310€.

Zverejnenie údajov

Údaje o konečných užívateľoch výhod budú neverejné, t.j. budú poskytované len vymedzeným orgánom verejnej moci (napr. kriminálnemu úradu finančnej správy, súdom, Ministerstvu financií SR, Národnej banke Slovenska, správcovi dane, NBÚ a pod.)

Poplatok

Podanie návrhu na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra nie je spoplatnené. Návrh je potrebné vyplniť a podať elektronicky.

Povinnosť zápisu KUV do OR za Vás vieme vybaviť za poplatok 30€.

zápis konečného užívatela výhod do registra
Bright Ideas služby

Poradenstvo, plánovanie, kalkulácie a analýza možností optimalizácie v oblasti daní a odvodov, ktorých primárnym cieľom je zníženie základu dane u daňovníka v súlade s platnou legislatívou SR.

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva, pravidelný reporting a spracovanie miezd použitím inovatívnych procesov (online prístup na server, import bankových výpisov, automatizácia spracovania dokladov atď.).

Zmeny v osobe konateľov, spoločníkov a prokuristov, zmeny sídla, pridanie/odobratie predmetov podnikania, či zmeny v osobných údajoch.