Krok4

Pridelenie spisu sudcovi / vyššiemu súdnemu úradníkovi

Ako sme vás už informovali, vášmu návrhu na zápis spoločnosti do OR bol pridelený sudca/vyšší súdny úradník. Dňom nasledujúcim po dni pridelenia začína plynúť zákonná 2 dňová lehota, v rámci ktorej musí o našom návrhu rozhodnúť. O jeho výsledku vás budeme opäť informovať e-mailom.

Keďže spoločnosť budete mať za niekoľko dní založenú, dnešná časť mini série je venovaná udalostiam súvisiacim so zápisom do obchodného registra.

1. Označenie sídla spoločnosti a pridanie obchodného mena na schránku

Sídlo spoločnosti musí byť označené celým obchodným menom (stačí označiť iba na schránke), vzťahuje sa na to § 17 ods.7 živnostenského zákona v spojení s § 30 ods. 1 a väzbe na § 29 ods.1 živnostenského zákona.

2. Fakturácia pred pridelením DIČ

Žiaden zákon presne nehovorí, že vystavovať faktúry nesmiete pred pridelením DIČ.
Zákon č. 511/1992 Zb. Zákon o správe daní a poplatkov § 31 ods 11 uvádza

(11) Správca dane pridelí zaregistrovanému daňovému subjektu daňové identifikačné číslo a o vykonanej registrácii vydá osvedčenie, na ktorom uvedie identifikačné číslo pre konkrétny druh dane. Toto číslo je daňový subjekt povinný uvádzať na všetkých dokladoch, ktoré bude vydávať, a tiež pri styku so správcom dane. Ak sa daňový subjekt registruje podľa osobitného zákona, na dokladoch je povinný uvádzať iba číslo, ktoré mu správca dane pridelí pri tejto registrácii. Daňovým identifikačným číslom, ak ide o fyzickú osobu, je identifikátor určený správcom dane. Fyzická osoba, ktorá nie je povinná sa podľa tohto alebo osobitného zákona registrovať, je povinná pri styku so správcom dane uvádzať rodné číslo.
Niektoré náležitosti dokladov upravuje aj zákon č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) § 3a

(1) Každý podnikateľ je povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len „obchodné dokumenty“) uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu. Ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia.

(2) Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj v písomnom úradnom styku.

(3) Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

Ďalší postup

  1. Zapísanie do obchodného registra
  2. Zaslanie kompletných dokumentov novej s.r.o. na Vašu adresu