Lehota na podanie daňového priznania za rok 2019

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2019

Na 12. schôdzi národnej rady slovenskej republiky bol prerokovaný vládny návrh zákona č. 264/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Národná rada vládny návrh zákona schválila v skrátenom konaní dňa 22.9.2020. Do platnosti bol uvedený dňa 29.09.2020, čo pre daňovníkov znamená, že od tohto dátumu je známy  termín pre podanie daňového priznania za rok 2019 a tým je deň 31.10.2020. Lehota pre podanie daňového priznania platí ako pre právnické osoby, tak aj pre fyzické osoby.

Vládny návrh zákona doplnil § 2 vyššie uvedeného zákona o ods. 3, ktorý na účely určitých opatrení stanovuje dátum skončenia obdobia pandémie na 30. septembra 2020 alebo na dátum 31. decembra 2020. Presné znenie vládneho návrhu § 2 ods. 3:

Na účely opatrení podľa § 3 a 4, § 6, § 8 až 12, § 16 až 18a, § 20 až 24a, § 24c až 24h,  § 24j, § 24n a 24o, § 33, 34, § 36 ods. 1 a 3, § 36a a § 36c ods. 1 a 2 sa obdobie pandémie považuje za skončené 30. septembra 2020 a na účely opatrení podľa § 7, 24i a 31 sa obdobie pandémie považuje za skončené 31. decembra 2020 .“

Pre podanie daňového priznania to znamená, že § 21 ods. 1 vyššie uvedeného zákona vychádza z doplnenia § 2 ods. 3, a teda daňové priznanie sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca (31.10.2020) nasledujúceho po skočení obdobia pandémie (30.09.2020).

Vzhľadom nato, že § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) určuje, že ak lehota na podanie daňového priznania pripadá na sobotu, nedeľu alebo sviatok posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň. Keďže 31. október pripadá na sobotu, lehota na podanie daňového priznania pripadla na pondelok 02.11.2020.

Daňovník je povinný v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov aj daň zaplatiť.

Ukončenie obdobia pandémie znamená aj nasledovné zmeny:

  • Všetky zmeškané úkony, ktoré daňovníkovi vyplynuli na základe zmeškania lehoty, musí daňový subjekt vykonať najneskôr do 31.10.20020.
  • 1.10.2020 musí daňový subjekt zasielať príslušnému daňovému dokumenty aj v listinnej podobe, keď si to úkon vyžaduje.
  • Od 1.10.2020 sa pokračuje v daňových kontrolách a daňových konaniach.
  • Do 31.10.2020 bude potrebné doplatiť všetky dlžné sumy na dani, inak sa budú považovať za daňový nedoplatok.
  • Od 1.10.2020 už nebude možné uplatniť neplatenie preddavkov na základe vyhlásenia o poklese tržieb.
  • Do 31.10.2020 bude musieť zamestnávateľ vykonať všetkým zamestnanom ročné zúčtovanie dane z príjmov za rok 2019.
  • Do 30.11.2020 bude potrebné podať hlásenie o vyúčtovaní dane a túto daň do termínu na podanie zaplatiť.

Zdieľať článok

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Ing. Ján Svočák
Autor článku
Zakladateľ Bright Ideas, spoluzakladateľ účtovnej spoločnosti TaxWise a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Dlhoročné skúsenosti s rozvíjaním podnikania a svoje vízie o využívaní automatizácie a umelej inteligencie v účtovníctve pretavil do online fakturačného nástroja Accai, ktorým chce zmeniť budúcnosť účtovníctva malých firiem.