sociálna poisťovňa - odvody- dlžníci, exekúcia

1) Prehľad výšky odvodov sociálneho poistenia

Zamestnanec vs. zamestnávateľ

Výška odvodov sociálneho poistenia sa vypočítava z hrubej mzdy zamestnanca.

Sociálne poistenieZamestnanecZamestnávateľ
Nemocenské poistenie1,40 %1,40 %
Starobné poistenie4,00 %14,00 %
Invalidné poistenie3,00 %3,00 %
Poistenie v nezamestnani1,00 %1,00 %
Garančný fond0,00 %0,25 %
Rezervný fond0,00 %4,75 %
Úrazové poistenie0,00 %0,80 %
Odvody spolu9,40 %25,20 %
sociálna poisťovňa - odvody

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)

Výška odvodov soc. poistenia sa vypočítava z tzv. vymeriavacieho základu.

Druh poistnéhoSadzba v %
Nemocenské poistenie4,4 %
Starobné dôchodkové poistenie18 %
Invalidné dôchodkové poistenie6 %
Rezervný fond solidarity4,75 %
SPOLU33,15 %

V roku 2020 došlo k zvýšeniu minimálnych odvodov do soc. poisťovne. Rast odvodov SP je závislý od rastu priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Výška minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre rok 2020 sa vypočítava z priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2018. Priemerná mzda za rok 2018 bola 1013 eur.

  • minimálny vymeriavací základ = 50 % z priemernej mzdy v národnom hospodárstve, t.j. 50 % z 1013 eur = 506,5 eur,
  • maximálny vymeriavací základ = 7-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, t.j. 7 x 1013 eur = 7091 eur.

Odvody za daný mesiac musia byť platené najneskôr do 8. dňa v nasledujúcom mesiaci. To znamená, že odvody za mesiac marec 2020 musia byť zaplatené najneskôr do 8.apríla 2020.

Vývoj minimálneho sociálneho poistenia pre SZČO
2009 – 2020

2) Dlh voči Sociálnej poisťovni - ako mu predísť?

Dlh voči sociálke je pre poistenca nepríjemná záležitosť, ktorá môže prerásť až do exekúcie. Môžete mu však jednoducho predísť dodržaním nasledujúcich pravidiel:

  • Správne vypočítať sumu poistného z vymeriavacieho základu.
  • Platiť poistné vždy včas
  • Pri platbe poistného je nutné použiť správny variabilný (VS), špecifický (SS) a konštantný symbol (KS).
  • Odvádzať poistné na správny účet.
  • V prípade nejasností komunikovať s príslušnou pobočkou soc. poisťovne.

Pozor! Ak odvádzate nesprávne nižšiu sumu poistného, SP vám uloží penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania s platením správnej sumy poistného.

Ako zistím, či som v registri dĺžnikov?

Naša spoločnosť nevie preveriť dlžnú sumu na poistnom za vás. 

Či niečo dlžíte na sociálnom poistení viete zistiť v registri dlžníkov online na stránkach sociálnej poisťovne.

V zozname dlžníkov sú uvedené fyzické a právnické osoby s dlhom vyšším než 3,32 eur. Databáza sa obnovuje 4x do mesiaca. Keďže „sociálka“ nie je povinná upozorniť klienta na dlžnú sumu, je dobré v prípade akýchkoľvek pochybností poisťovňu kontaktovať osobnou návštevou príslušnej pobočky, telefonátom alebo emailom. Vyhnete sa tak zbytočným nepríjemnostiam.
Aby dlh nenarastal, je potrebné dlžnú sumu zaplatiť čo najskôr. Pokiaľ dlh ešte nebol postúpený na exekúciu alebo „sociálka“ nezačala konanie o vymáhaní pohľadávky, je možné požiadať poisťovňu o splátkový kalendár.

3) Aké následky má nezaplatenie alebo oneskorené zaplatenie dlhu?

Za každý deň omeškania s platením správnej sumy poistného vám sociálna poisťovňa uloží sankcie vo forme penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy. Neplatenie poistného vás môže v budúcnosti pripraviť o sociálne dávky alebo vám môže hroziť exekúcia. Tiež budete mať problémy pri poskytovaní úverov, dotácií a od 1.9.2018 si ako neplatič soc. poistenia nezaložíte s.r.o.

Dlžné poistné, penále, pokuty a preplatky na dávkach môže „sociálka“ vymáhať 3 spôsobmi, a to v tzv. správnom konaní, prostredníctvom mandátnej správy alebo exekútora.

Sociálna poisťovňa môže od fyzickej osoby vymáhať dlh:

  • prikázaním pohľadávky z účtu v banke,
  • zrážkami zo mzdy,
  • zrážkami z dávok vyplácaných SP.
sociálna poisťovňa - vymáhanie

Od právnickej osoby môže vymáhať dlh len prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Banky sú povinné oznámiť SP čísla účtov dlžníkov a zostatok na účte.

Sociálna poisťovňa vám môže uložiť pokutu za nesprávne uvedenie variabilného a špecifického symbolu pri platbe poistného, pri nepreukázaní skutočnosti rozhodujúcej na vznik, trvanie, prerušenie a na zánik sociálneho poistenia a ďalšie. Aktuálny prehľad sadzobníka pokút za jednotlivé priestupky.

Zdieľať článok

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Ing. Ján Svočák
Autor článku
Zakladateľ Bright Ideas, spoluzakladateľ účtovnej spoločnosti TaxWise a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Dlhoročné skúsenosti s rozvíjaním podnikania a svoje vízie o využívaní automatizácie a umelej inteligencie v účtovníctve pretavil do online fakturačného nástroja Accai, ktorým chce zmeniť budúcnosť účtovníctva malých firiem.