VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA SLUŽIEB

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA SLUŽIEB

Tieto Všeobecné podmienky poskytnutia služieb predstavujú návrh Poskytovateľa (ako je definovaný nižšie) na uzavretie zmluvy (s obsahom uvedeným nižšie), ktorý bude/bol prijatý z Vašej strany ako objednávateľa odoslaním objednávky (ako je definovaná nižšie) a následným doručením potvrdenia o úspešnom odoslaní Vašej príslušnej objednávky (ako je definovaná nižšie) Poskytovateľovi (takto prijatý návrh na uzavretie zmluvy ďalej len „Zmluva“) v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník”) a ostatných aplikovateľných právnych predpisov MEDZI:

(1) Bright Ideas, s.r.o., so sídlom Žltá 3938/3, Bratislava – mestská časť Petržalka, 851 07 Bratislava, IČO: 36 819 328, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 47427/B, email: sro@brightideas.sk, telefónny kontakt: 02 / 222 00 821 („Poskytovateľ“)
A

(2) Vami – príslušné údaje Vás ako Objednávateľa, ako boli uvedené vo Vašej príslušnej objednávke („Objednávateľ“);

(Objednávateľ a Poskytovateľ spoločne ako „Zmluvné strany” a jednotlivo aj ako „Zmluvná strana”)

VZHĽADOM NA TO, ŽE:

Objednávateľ má v zmysle objednávky Objednávateľa uskutočnenej prostredníctvom rozhrania webovej stránky Poskytovateľa www.brightideas.sk/zalozenie-zivnosti („objednávka“ ) záujem o služby, ktoré Poskytovateľ poskytuje v rámci procesu ohlasovania živností na príslušnom Okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania („živnostenský úrad“) a Poskytovateľ takéto služby poskytuje, čo mu umožňuje poskytnúť Objednávateľovi príslušné služby za podmienok uvedených v tejto Zmluve:

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NASLEDOVNE:

1 PREDMET ZMLUVY

1.1 Touto zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje pre Objednávateľa poskytnúť služby podpory a komunikácie v rámci procesu ohlásenia živnosti/í v zmysle objednávky, a to na základe údajov poskytnutých Objednávateľom ako aj zastupovania Objednávateľa pred príslušným Okresným úradom, odborom živnostenského podnikania (živnostenským úradom) vo veciach týkajúcich sa ohlásenia živnosti, a to na základe osobitnej plnej moci udelenej Objednávateľom v súlade s touto Zmluvou („Služby“) a Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi za Služby zaplatiť odplatu vo výške a za podmienok uvedených v tejto Zmluve; Poskytovateľ vykoná všetko úsilie nevyhnutné na to, aby Objednávateľ mohol získať príslušné živnostenské oprávnenie v zmysle objednávky pri plnej súčinnosti Objednávateľa a zákonnej spôsobilosti Objednávateľa najneskôr do 5-tich (po sebe nasledujúcich) pracovných dní odo dňa, kedy Objednávateľ dodá Poskytovateľovi všetky dokumenty požadované zo strany Poskytovateľa. Služba sa považuje za úplne poskytnutú v momente, kedy Poskytovateľ zašle živnostenskému úradu za Objednávateľa príslušné ohlásenie živnosti v zmysle objednávky Objednávateľa, ktoré bude po formálnej stránke obsahovať všetky náležitosti a prílohy (bez ohľadu na faktickú spôsobilosť/splnenie podmienok získania príslušného živnostenského oprávnenia na strane Objednávateľa, ktorú Poskytovateľ nepreveruje/nemá možnosť preveriť, a za ktorú zodpovedá výlučne Objednávateľ).

1.2 Poskytovateľ nebude v omeškaní s plnením akýchkoľvek záväzkov podľa tejto Zmluvy, ak mu Objednávateľ neposkytne potrebnú a/alebo nevyhnutnú súčinnosť podľa tejto Zmluvy, alebo v prípade, ak príslušný orgán nebude postupovať v rámci lehôt predpísaných príslušnými právnymi predpismi, prípadne, ak dôjde k predĺženiu zákonných lehôt.

1.3 Objednávateľ potvrdzuje, že si je vedomý, že Poskytovateľ poskytuje len služby podpory a komunikácie a zastúpenia v rámci procesu ohlásenia živnosti, a že Poskytovateľ Objednávateľovi nezaručuje ani nezodpovedá za to, či k úspešnému ohláseniu, resp. k vydaniu osvedčenia o živnostenskom oprávnení v konečnom dôsledku dôjde. Zmluvné strany vyslovene potvrdzujú, že Poskytovateľ nevykonáva žiaden prieskum splnenia podmienok potrebných v zmysle právnych predpisov na ohlásenie príslušnej živnosti (najmä, nie však výlučne splnenie všeobecných alebo osobitných podmienok prevádzkovania živností v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenského zákona) („Živnostenský zákon“), existencie prekážky prevádzkovania živnosti, zhodnosť alebo zameniteľnosť obchodného mena a pod.). Poskytovateľ zastupuje Objednávateľa v konaní pred živnostenským úradom, a to na základe dokumentov, za ktorých úplnosť a správnosť zodpovedá Objednávateľ; rovnako zodpovedá Objednávateľ aj za splnenie podmienok, ktoré vyžaduje živnostenský úrad a/alebo príslušné právne predpisy.

1.4 Výsledok Služieb bude zaslaný Poskytovateľovi na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke.

1.5 Objednávateľ berie na vedomie, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy (nižšie) stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy.

1.6 Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas so začatím poskytovania Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie. Objednávateľ potvrdzuje, že bol riadne poučený Poskytovateľom o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy.

1.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa ust. § 10 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z. („zákon 102/2014“), t.j. cenu za skutočne poskytnuté plnenie Poskytovateľom do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy, ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy po tom, čo udelil Poskytovateľovi súhlas v zmysle podľa § 4 ods. 6 zákona 102/2014 (t.j. súhlas v zmysle odseku 1.6 vyššie tejto Zmluvy).

2 ODPLATA

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že paušálna jednorazová odplata za Služby predstavuje (v závislosti od rozsahu objednávky): [15],- EUR vrátane aplikovateľnej DPH plus 7,5 EUR vrátane aplikovateľnej DPH za každý remeselný, resp. viazaný predmet podnikania (zahŕňajúca odplatu pre Poskytovateľa a správne poplatky vo výške 0 EUR za každú voľnú živnosť v zmysle objednávky / 7.5 EUR za každú viazanú živnosť v zmysle objednávky / 7.5 EUR za každú remeselnú živnosť v zmysle objednávky]).

2.2 V prípade, ak v procese objednávky Služieb bude umožnené vykonať platbu cez platobnú bránu na webstránke Poskytovateľa: Odplata je splatná na účet Poskytovateľa: SK11 1100 0000 0029 2587 5908 vedený v Tatra Banke a.s., pri uzavretí tejto Zmluvy (doručením potvrdenia o úspešnom odoslaní Vašej príslušnej objednávky); platbu Objednávateľ uskutočňuje na webstránke Poskytovateľa cez internetové rozhranie banky – virtuálny POS terminál (CardPay – virtuálny POS terminál Tatra banky) kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club prípadne Aple pay). Poskytovateľ vystaví Objednávateľovi faktúru za Služby v lehote 15 dní odo dňa dodania služby; faktúra bude doručená na emailovú adresu Objednávateľa uvedenú v objednávke.

V prípade, ak v procese objednávky Služieb objektívne nebude možné vykonať platbu cez platobnú bránu na webstránke Poskytovateľa: Odplata je splatná na účet Poskytovateľa: SK11 1100 0000 0029 2587 5908 vedený v Tatra Banke a.s., a to na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom po uzavretí tejto Zmluvy do 15 dní odo dňa jej doručenia; faktúra bude doručená na emailovú adresu poskytnutú Objednávateľom.

2.3 Poskytovateľ nie je povinný vyvinúť žiadnu aktivitu alebo úkon podľa tejto Zmluvy (a nebude v omeškaní) dokým nebude uhradená odplata za Služby podľa tejto Zmluvy v plnej výške. V prípade, ak Objednávateľ neuhradí odplatu za Služby podľa tejto Zmluvy v plnej výške ani do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej splatnosti, bude Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.

2.4 Odplata predstavuje paušálnu jednorázovú odplatu za poskytnutie Služieb bez ohľadu na prípadne rozhodnutie príslušného živnostenského úradu, t.j. bez ohľadu na úspešnosť ohlásenia živnosti/vydania príslušného povolenia na živnostenské oprávnenie (v prípade, ak k nedôjde vydaniu živnostenského oprávnenia z dôvodu na strane Objednávateľa). Objednávateľ berie na vedomie a potvrdzuje, že nemá nárok na vrátenie odplaty (ani jej akejkoľvek časti) v prípade (i) ukončenia tejto Zmluvy (akýmkoľvek spôsobom a z akýchkoľvek dôvodov, s výnimkou prípadov odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom v súlade s jej ustanoveniami), (ii) v prípade, ak je nemožnosť/neúspešnosť ohlásenia výsledkom toho, že Objednávateľ neposkytol súčinnosť v súlade s touto Zmluvou, (iii) ak Objednávateľ nespĺňa zákonné predpoklady na príslušné ohlásenie (napr. z dôvodu zameniteľnosti obchodného mena, z dôvodu nesplnenia všeobecných alebo osobitných podmienok prevádzkovania živnosti a pod.), (iv) ak na základe komunikácie Poskytovateľa s pracovníkmi príslušného orgánu (živnostenského úradu) Poskytovateľ dôjde k odôvodnenému záveru, že pokračovanie v procese ohlásenia nebude viesť k úspešnému ohláseniu/získaniu živnostenského oprávnenia z dôvodov na strane Objednávateľa.

3 SÚČINNOSŤ

3.1 Objednávateľ je povinný obstarať a dodať Poskytovateľovi za účelom poskytnutia Služby všetky veci, podklady, dokumenty, informácie a materiály vo forme a vyhotovení požadovanom Poskytovateľom. Objednávateľ je zároveň povinný Poskytovateľovi obstarať za účelom poskytnutia Služby všetky veci, podklady, dokumenty, informácie a materiály (v Poskytovateľom požadovanej forme a vyhotovení), pri ktorých Poskytovateľ na základe predchádzajúcich skúsenosti a/alebo požiadavky príslušného orgánu vyhodnotí, že tieto sú/budú potrebné (alebo môžu byť) potrebné za účelom poskytovania Služieb.

3.2 Pre riadne poskytnutie Služby sa zaväzuje Objednávateľ poskytnúť potrebnú súčinnosť Poskytovateľovi, a to najmä splnomocnením Poskytovateľa na účely zastupovania Objednávateľa pred živnostenským úradom. Všetky podklady k zastupovaniu doručí Objednávateľ Poskytovateľovi.

3.3 Objednávateľ je vždy povinný dodať podklady, informácie, dokumenty a/alebo materiály zodpovedajúce skutočnosti a za ich pravdivosť a originalitu zodpovedá. Zároveň je Objednávateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi bezodkladne všetky skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať objektívne vplyv na riadne vykonanie Služby.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť podľa tohto článku 3 bezodkladne, najneskôr však tak, aby príslušné veci, podklady, dokumenty, informácie alebo materiály boli dodané Poskytovateľovi v požadovanej forme a vyhotovení do 14 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky Poskytovateľa.

3.5 Poskytovateľ nebude v omeškaní s plnením svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy, ak mu Objednávateľ neposkytne všetku potrebnú a nevyhnutnú súčinnosť podľa podmienok uvedených v tomto článku 3 Zmluvy. V prípade omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti podľa tejto Zmluvy sa o príslušný počet dní omeškania predlžuje aj akékoľvek lehoty na vykonanie ohlásenia živnosti podľa tejto Zmluvy.

3.6 V prípade, ak Objednávateľ neposkytne súčinnosť podľa tohto článku 3 Zmluvy (alebo iného ustanovenia Zmluvy, ktoré vyžaduje súčinnosť Objednávateľa) ani do jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia príslušnej požiadavky Poskytovateľa na súčinnosť, bude Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.

3.7 Objednávateľ vyhlasuje, že si je plne vedomý toho, že spôsobilosť na riadne poskytnutie Služby závisí od toho, či Objednávateľ naplní zákonné predpoklady v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a ostatných aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov, a že Poskytovateľ pred poskytnutím ani počas poskytovania Služieb neposkytol/uje Objednávateľovi právne služby, žiadnu záruku ani žiadne vyhlásenie o tom, že Objednávateľ tieto predpoklady spĺňa. Zároveň si je Objednávateľ plne vedomý, že aj v prípade, ak Objednávateľ tieto predpoklady spĺňa, závisí úspešnosť pre pozitívne rozhodnutie príslušného orgánu (živnostenského úradu) aj od toho, či bude Objednávateľ spôsobilý dodať všetky potrebné informácie, dokumenty a doklady v požadovanom čase a vyhotovení a zároveň od toho, či príslušný orgán dodrží lehoty stanovené príslušnými právnymi predpismi.

3.8 Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom realizácie predmetu tejto Zmluvy vystaví Objednávateľ Poskytovateľovi plnomocenstvo na zastupovanie vo vzťahu k príslušným orgánom verejnej moci (s obsahom a vo forme požadovanej Poskytovateľom). Objednávateľ si je vedomý, že bez tohto plnomocenstva nie je možné plne poskytovať Služby. Objednávateľ berie na vedomie, že na základe žiadneho ustanovenia tejto Zmluvy nebude Poskytovateľ povinný podať v konaní vedenom za účelom ohlásenia akýkoľvek opravný prostriedok. Objednávateľ taktiež berie na vedomie, že požiadavka Poskytovateľa na súčinnosť podľa tejto Zmluvy môže niekedy vzniknúť na základe subjektívnych požiadaviek zamestnancov/pracovníkov príslušného orgánu a ich interpretácie príslušných právnych predpisov aplikovateľných na postup pri ohlasovaní živností. Objednávateľ vyhlasuje, že je pripravený poskytnúť a poskytne Poskytovateľovi plnú súčinnosť predpokladanú ustanoveniami tohto článku 3 Zmluvy aj v takýchto prípadoch.

4 UKONČENIE ZMLUVY

4.1 Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť Zmluvu predčasne výlučne spôsobom a z dôvodov uvedených v tejto Zmluve. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do dňa, kedy dôjde k príslušnému rozhodnutiu príslušného orgánu (živnostenského úradu) v zmysle ustanovení odseku § 47 až 49 Živnostenského zákona.

4.2 Túto Zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu s jedno mesačnou výpovednou lehotou doručenou druhej Zmluvnej strane. Jednomesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane a ukončí sa posledným dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

4.3 Každá zo Zmluvných strán je oprávnená ukončiť Zmluvu z dôvodov predvídaných v ust. § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

4.4 Objednávateľ je oprávnený bez ďalšieho odstúpiť od Zmluvy (s účinkom ku dňu doručenia odstúpenia Poskytovateľovi):

(a) kedykoľvek pred tým, ako dôjde k odoslaniu prvého podania Poskytovateľa na príslušný Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania (živnostenský úrad) v súvislosti s ohlásením živnosti pre Objednávateľa na základe tejto Zmluvy; kedy sa aplikuje primerane ustanovenie odseku 1.7 Zmluvy ALEBO

(b) v prípade, ak je Poskytovateľ v omeškaní so splnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy po dobu viac ako 30 dní, a to napriek poskytnutiu plnej súčinnosti zo strany Objednávateľa (Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že Poskytovateľ nie je v omeškaní v prípade, ak k akémukoľvek zdržaniu/omeškaniu dochádza z dôvodu neplnenia zákonných/zákonne predĺžených lehôt zo strany príslušného živnostenského úradu); ALEBO

(c) (za predpokladu, že Objednávateľom je spotrebiteľ, a ak do vtedy nedošlo k úplnemu poskytnutiu Služby v zmysle ustanovení tejto Zmluvy): do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, a to zaslaním oznámenia o odstúpení Poskytovateľovi na jeho adresu uvedenú v záhlaví, kedy sa aplikuje ustanovenie odseku 1.7 Zmluvy; Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi v tejto súvislosti formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je uvedený v Prílohe 1 tejto Zmluvy,

kedy bude Objednávateľovi vrátená odplata v plnej výške do 7 dní odo dňa odstúpenia, a to na bankový účet Objednávateľa, z ktorého bola odplata uhradená. Pre vylúčenie pochybností strany uvádzajú, že Objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť po tom, ako došlo k úplnému poskytnutiu Služieb.

4.5 Poskytovateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Objednávateľ neposkytne súčinnosť v zmysle článku 3 Zmluvy ani v lehote dvoch (2) mesiacov odo dňa, kedy ho na súčinnosť písomne vyzval Poskytovateľ (za výzvu sa považuje aj automatická výzva vygenerovaná systémom Poskytovateľa, ktorý bude identifikovať potrebu súčinnosti).

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa automaticky (bez ďalšieho) ukončí v prípade, ak Objednávateľ neposkytne súčinnosť v zmysle článku 3 Zmluvy ani v lehote troch (3) mesiacov odo dňa, kedy ho na súčinnosť písomne vyzval Poskytovateľ (za výzvu sa považuje aj automatická výzva vygenerovaná systémom Poskytovateľa, ktorý bude identifikovať potrebu súčinnosti).

4.7 Poskytovateľ je povinný najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa ukončenia tejto Zmluvy (akýmkoľvek spôsobom a bez ohľadu na dôvod) odovzdať Objednávateľovi všetky fyzické vyhotovenia originálov dokumentov, ktoré mu v súlade s touto Zmluvou preukázateľne dodal/odovzdal Objednávateľ (s výnimkou tejto Zmluvy – ak sa aplikuje -, plnomocenstva a vyplnených formulárov Poskytovateľa doručených od Objednávateľa za účelom riadneho poskytnutia Služieb). Uvedené sa nevzťahuje na dokumenty Objednávateľa v elektronickej podobe, ktoré bude Poskytovateľ archivovať.

4.8 V prípade ukončenia tejto Zmluvy (akýmkoľvek spôsobom a bez ohľadu na dôvod) zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán z tejto Zmluvy s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v tomto odseku 4.8; ukončením tejto Zmluvy (z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom) ostávajú ďalej nedotknuté nároky Zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút (ak sa aplikuje), náhrad škody a ostávajú aj naďalej v platnosti a účinnosti: tento odsek 4.8 a 7.3, články 5, 6, a 8 tejto Zmluvy („Pretrvávajúce ustanovenia“) a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v takom rozsahu, v akom na ne Pretrvávajúce ustanovenia odkazujú alebo ich predpokladajú pre svoju platnosť.

4.9 V prípade ukončenia Zmluvy (akýmkoľvek spôsobom a bez ohľadu na dôvod) nebude mať žiadna zo Zmluvných strán voči druhej Zmluvnej strane právo na vrátenie akýchkoľvek plnení, ktoré príslušná Zmluvná strana poskytla druhej Zmluvnej strane pred ukončením Zmluvy. Zmluvné strany zároveň výslovne uvádzajú, že sa dohodli odchylne od ust. § 351 Obchodného zákonníka a § 48 Občianskeho zákonníka (ak sa aplikuje), a že v prípade odstúpenia si Zmluvné strany nebudú povinné vydať žiadne plnenia poskytnuté pred odstúpením. Dohoda uvedená v tomto odseku sa neaplikuje v prípade, ak od Zmluvy odstúpi Objednávateľ v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov.

4.10 ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV Objednávateľ (ktorým je spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu e-mailom na sro@brightideas.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Objednávateľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Sťažnosť je možné podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Poskytovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Objednávateľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

5 SÚVISIACE ZÁVÄZKY

5.1 Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách týkajúcich sa Objednávateľa, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s uzatvorením tejto Zmluvy, s výnimkou tých, ktorých sprístupnenie tretím stranám (najmä, nie však výlučne orgánom verejnej moci) sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním Služieb.

5.2 Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o (i) všetkých skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa od Poskytovateľa dozvedel v súvislosti s realizáciou vzájomných práv a povinností na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou, (ii) o všetkých, informáciách, postupoch, požiadavkách, know-how a dokumentoch Poskytovateľa, ktoré mu Poskytovateľ sprístupnil, dodal, poskytol alebo ktoré si Poskytovateľ od Objednávateľa vyžiadal, a (iii) o skutočnostiach, ktoré tvoria obchodné tajomstvo Poskytovateľa (vyššie uvedené skutočnosti, dokumenty, know how, záležitosti, obchodné tajomstvá a informácie uvedené v bodoch (i)-(iii) spoločne ďalej len ako „Dôverné informácie“).

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že Dôverné informácie bude využívať výlučne za účelom naplnenia účelu tejto Zmluvy a riadneho naplnenia účelu Služieb, a že tieto bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa neposkytne, nezverejní ani žiadnym iným spôsobom nezneužije/nevyužije pre seba alebo tretie osoby (s výnimkou dosiahnutia účelu Služieb na základe tejto Zmluvy).

5.4 Prípadné reklamácie sú vybavované:

• Telefonicky: v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 na telefónnom čísle Poskytovateľa uvedenom v záhlaví tejto Zmluvy;
• E-mailom: na emailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy
• Poštou: na adresu Poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy

5.5 Poskytovateľ zodpovedá za vady v zmysle ustanovení § 622 a 623 Občianskeho zákonníka (v rozsahu, v akom sa aplikujú na Služby v zmysle tejto Zmluvy).

6 OZNÁMENIA

6.1 Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, akékoľvek oznámenie alebo akákoľvek iná komunikácia medzi Zmluvnými stranami súvisiaca s touto Zmluvou musí byť v písomnej forme, a príslušnej Zmluvnej strane doručená osobne, poštou (formou doporučenej zásielky), alebo expresnou kuriérskou službou na adresu alebo emailovú adresu uvedenú v záhlaví (ak ide o Poskytovateľa) alebo v objednávke (ak ide o Objednávateľa), alebo na také adresy, ktoré si Zmluvné strany navzájom oznámia v súlade s týmto odsekom Zmluvy.

6.2 Akékoľvek oznámenie alebo akákoľvek komunikácia Zmluvných strán sa pre účely tejto Zmluvy považujú za riadne doručené:

(a) v deň doručenia zásielky príslušnej Zmluvnej strane, ak bola zásielka doručená osobne, kuriérskou službou alebo poštou (ako doporučená zásielka), alebo ak adresát odmietne zásielku prevziať – dňom odmietnutia prevzatia zásielky; a

(b) v prípade zaslania oznámenia e-mailom – preukázateľným odoslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu príslušnej Zmluvnej strany (za predpokladu, že došlo následne k doručeniu).

7 OSOBNÉ ÚDAJE

7.1 Poskytovateľ ako prevádzkovateľ primárne spracúva osobné údaje fyzických osôb v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu s Objednávateľom za účelom objednávky a poskytnutia Služieb podľa tejto Zmluvy v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane“). Poskytovateľ spracúva osobné údaje Objednávateľa (ak je fyzickou osobou), spoločníkov, členov orgánov a iných fyzických osôb, poskytnutých Objednávateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie Služieb, ktorý zodpovedá zákonným požiadavkám podľa platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov k poskytnutiu Služieb. Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované podľa čl. 13 Nariadenia boli poskytnuté Poskytovateľovi pri procese uzavretia Zmluvy, čo Poskytovateľ potvrdzuje.

7.2 Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi správne a aktuálne osobné údaje, spolu s písomným súhlasom dotknutých osôb, ktorých osobné údaje Objednávateľ poskytuje Poskytovateľovi za účelom poskytnutia služby a spracúvania v informačnom systéme v súlade s § 78 ods. 6 Zákona o ochrane. Neposkytnutie príslušných súhlasov na výzvu Poskytovateľa sa považuje za neposkytnutie súčinnosti Objednávateľa podľa tejto Zmluvy.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli že Poskytovateľ je oprávnený zasielať Objednávateľovi formou emailu informačné/marketingové novinky (newsletters) týkajúce sa podnikania, legislatívy, a/alebo služieb poskytovaných zo strany Poskytovateľa, na čo Objednávateľ udeľuje výslovný súhlas; uvedený súhlas je Objednávateľ oprávnený kedykoľvek odvolať.

8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Táto Zmluva obsahuje úplnú a konečnú dohodu Zmluvných strán o záležitostiach tvoriacich predmet Zmluvy a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody Zmluvných strán týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy. Túto Zmluvu je možné meniť len na základe písomnej dohody Zmluvných strán.

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že dispozitívne ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky (s výnimkou tých, ktoré sú výslovne vylúčené dohodou Zmluvných strán) sa použijú iba do takej miery, v akej neodporujú významu alebo obsahu ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy (t.j. v prípade, ak dispozitívne ustanovenia právneho poriadku Slovenskej republiky odporujú významu alebo obsahu ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy, je ich uplatnenie vylúčené). Zmluvné strany zároveň úplne vylúčili aplikáciu ust. § 567-576 Obchodného zákonníka. V prípade, ak je Objednávateľ podnikateľom, sa Zmluvné strany dohodli na vylúčení aplikácie ustanovení § 5 ods. 3 až 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

8.3 Táto Zmluva je pripravená v slovenskom jazyku a spravuje sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právomoc na riešenie akýchkoľvek sporov vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v jej súvislosti budú mať súdy Slovenskej republiky.

8.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť doručením potvrdenia o odoslaní príslušnej objednávky zo strany Objednávateľa Poskytovateľovi a (s výnimkou ustanovenia odseku 2.2 druhý odsek, ktoré nadobúda účinnosť dňom uzavretia Zmluvy) účinnosť momentom uhradenia príslušnej odmeny (v nadväznosti na objednávku) v plnej výške. Táto Zmluva bola Objednávateľovi zaslaná na emailovú adresu uvedenú Objednávateľom v objednávke alebo pri prvom kontakte s Poskytovateľom; na vyžiadanie je prístupná u Poskytovateľa. Objednávateľ súhlasí, aby mu Poskytovateľ odovzdal Zmluvu prostredníctvom emailu (bezodkladne po jej uzavretí).

Za Poskytovateľa:

________________________________
Bright Ideas s. r. o.
Ján Svočák, konateľ
PRÍLOHA 1:
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od Zmluvy

PRE:

Bright Ideas, s.r.o., so sídlom Žltá 3938/3, Bratislava – mestská časť Petržalka, 851 07 Bratislava, IČO: 36 819 328, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 47427/B, email: sro@brightideas.sk, telefónny kontakt: 02 / 222 00 821 („Poskytovateľ“)

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme*, od Zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..
– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.
PRÍLOHA 2

AK SA APLIKUJE VZHĽADOM NA POVAHU OBJEDNÁVATEĽA, KTORÝM JE SPOTREBITEĽ:

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Bright Ideas, s.r.o., so sídlom Žltá 3938/3, Bratislava – mestská časť Petržalka, 851 07 Bratislava, email: sro@brightideas.sk, telefónny kontakt: 02 / 222 00 821 . Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä odplatu (v zmysle pravidiel uvedených v § 10 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z.). Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Ak ste však požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.