4 spôsoby ako vyberať peniaze z s.r.o.

4 spôsoby ako vyberať peniaze z s.r.o.

Možnosti ako si vyplácať finančné prostriedky z s.r.o.

Výber finančných prostriedkov z s.r.o. má na rozdiel o živnosti striktnejšie pravidlá. Možnosti ako si vyberať financie z s.r.o. je viacero. Prinášame Vám 4 najčastejšie spôsoby ako tak urobiť.

Mzda zamestnanca, resp. odmena z výkonu funkcie

Prvou možnosťou je vyplácať si mzdu, resp. odmenu za výkon funkcie konateľa. V prípade ak si zvolíte pracovný pomer, minimálna mzda je v súčasnosti 580 €. Pri tejto mzde zaplatíte 81,2 € zdravotné poistenie, 199,23 € sociálne poistenie a 25,54 € daň. Samozrejme je možné si vyplatiť aj celý mesačný zisk formou mzdy.

V prípade odmeny za výkon funkcie konateľa neexistuje minimálna výška odmeny. Je preto možné stanoviť si odmenu aj 50€ mesačne. Pri tejto výške odmeny sú zdravotné a sociálne odvody len 24,17€ (7€ zdravotné poistenie a 17,17€ sociálne). V prípade ak si uplatňujete nezdaniteľnú časť na daňovníka, daň zo závislej činnosti neplatíte.

V prípade ak si zvolíte túto možnosť, mzdu, resp. odmenu si vyplácate po zaúčtovaní mesiaca ktorého sa týka, ideálne z firemného účtu prevodom na bankový účet konateľa. Daňovo – odvodové zaťaženie pri tejto možnosti je 36 % – 47 % v závislosti od výšky mesačnej mzdy, resp. odmeny.

Z pohľadu administratívy je potrebné prihlásiť sa do sociálnej poisťovne (pred dňom vzniku zmluvného vzťahu), do 7 dní aj do zdravotnej poisťovne a do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci kedy začal pracovný pomer (začala platiť zmluva) aj na daň zo závislej činnosti. Taktiež je potrebné podávať mesačné výkazy do sociálnej a zdravotnej poisťovne a prehľady na daňový úrad.

Dividendy

Po zostavení účtovnej závierky a úhrade dane, Vám ostane výsledok hospodárenia po zdanení. Túto sumu je možné vyplatiť si ako dividendu. Stačí si rozhodnutím spoločníka alebo valným zhromaždením schváliť vyplatenie. Z vyplatených dividend sa platí 7% daň (aktuálne je to možné robiť zrážkou – platí priamo spoločnosť a konateľovi pošle už sumu poníženú o daň).

Výbery do pokladne

Vyplácanie dividend nie je povinné, preto je často možné vidieť v účtovníctve spoločností vysoké sumy nerozdeleného zisku. Podnikatelia si týmto odďaľujú úhradu dane z dividend do budúcna. Tento prístup nie je zakázaný, ale prináša so sebou riziko. Je to stále majetok spoločnosti a môže Vám ho zablokovať exekútor, prípadne vymáhať súdnou cestou.

Ďalším rizikom je, že v prípade daňovej kontroly má správca dane tendenciu dorubovať daň z pôžičiek, ktoré by bežne mala spoločnosť inkasovať a následne daniť. Riziko dorubu sa zvyšuje úmerne času takto „vybraných“ financií zo spoločnosti, resp. výškou „vybranej“ sumy.

Pôžičky spoločníkovi

Nakoľko spoločník a s.r.o. sú z pohľadu zákona o dani z príjmov prepojenými osobami, je potrebné uplatňovať postupy transférového oceňovania (uplatňovať trhové ceny). Pri pôžičke sa stanoví trhový úrok a z toho zaplatí s.r.o. daň vo výške 21%. Taktiež si treba uvedomiť, že pôžičky, ako aj úhrady pôžičiek nie je možné robiť v hotovosti. Musia ísť cez účet.

Následne po skončení zdaňovacieho obdobia a rozhodnutí o rozdelení zisku je možné takto poskytnutú pôžičku započítať s vyplatenou dividendou a doplatiť len rozdiel na účet. Dátum ku ktorému je potrebné zaplatiť zrážkovú daň, resp. podať oznámenie o zrazení zrážkovej dane podľa dňa zápočtu.

Ktorá možnosť je teda najlepšia?

Ak nerátame výbery do pokladne, najlepšou možnosťou je vyberať zisk formou dividend. Daňové zaťaženie je tam 26,53%. Nevýhodou tejto možnosti je, že treba počkať na podanie daňového priznania a schválenia účtovnej závierky. Alternatívou k čakaniu je priebežne výbery evidovať ako pôžičky s trhovým úrokom.

Zdieľať článok

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Viktória Šibová
Autor článku
Vždy ma fascinovali reklamné slogany a pútavé texty na billboardoch, v TV spotoch, časopisoch. Vtedy som ešte nevedela, že sa to nazýva content marketing. Dvere do sveta digitálneho marketingu mi otvorila Digitálna univerzita. Mojou srdcovkou sa stal copywriting – ukladanie slov do viet. Vytváram digitálny obsah pre weby, newslettre a sociálne siete.