Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2021

Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2021

Každoročne vstupujú od 1.1. do platnosti viaceré daňové zákony, resp. nastáva účinnosť niektorých ustanovení už platných zákonov. Ani tento rok nie je výnimkou. V spolupráci s  prepojenou účtovnou spoločnosťou TaxWise sme pre Vás pripravili to najdôležitejšie z nich.

Daň z príjmov právnickej osoby

Medzi najdôležitejšie zmeny v rozsiahlej novele zákona o dani z príjmov patrí oslobodenie „korona príspevkov“ od zdanenia. Oslobodenie od zdanenia sa týka už aj daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2020. Pozor si však treba dať na to, že výdavky prislúchajúce k príspevkom sa musia vyňať zo zdanenia a tieto neznížia základ dane!

Ďalšou podstatnou zmenou je, že zníženú sadzbu dane vo výške 15 % si v roku 2021 uplatní už len ten daňovník, ktorý dosiahne príjmy (výnosy) menej ako 49 790 eur. Daňovníkovi nad touto hranicou sa všetky príjmy (výnosy) zdania sadzbou dane vo výške 21 %.

Vyššie spomenuté, ako aj ďalšie zmeny sú podrobnejšie rozpísané na webstránke našej účtovnej spoločnosti TaxWise:

 • Odpis pohľadávky u mikrodaňovníka
 • Zrušenie oslobodenia 13. a 14. platu od zdanenia
 • Zrušenie zvýhodnenia v oblasti kúpeľnej starostlivosti
 • Umorovanie daňových strát
 • Zmena v odpisovaní majetku u mikrodaňovníka
 • Zmeny v poskytovaní daňového bonusu
 • Zmeny v prípade preddavkov na daň
 • Vypracovanie ročného zúčtovania dane
 • Zrušenie registračnej povinnosti pre daň z príjmov

Zákon o DPH

Výrazne sa menia pravidlá pri predaji tovaru na diaľku (pôvodná legislatíva používala pojem zásielkový predaj tovaru). Ide predovšetkým o predaj tovaru prostredníctvom e-shopov a online platforiem.

Podľa nových pravidiel sa pri dodaní tovaru nepodnikateľským subjektom z iného členského štátu (prevažne fyzickým osobám) a podnikateľským subjektom bez DPH čísla v inom členskom štáte znižuje hranica na odvádzanie DPH v členskom štáte spotreby z 35.000 resp. 100.000 eur na 10.000 eur za kalendárny rok.

Na webstránke daňovo-poradenskej spoločnosti TaxWise sa ďalej dočítate aj o týchto zmenách:

 • Zrušenie oslobodenia pri dovoze tovaru
 • Možnosť vrátenia DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke
 • Zmena statusu Veľkej Británie

Zákon o dani z motorových vozidiel a cestovné náhrady

Najdôležitejšou procesnou zmenou je jednorázová zmena lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020, ktorá sa posúva z 31.1.2021 na 31. marca 2021.

S cieľom zmierniť dopady koronavírusu prináša novela zákona o dani z motorových vozidiel zníženie sadzieb v nákladnej doprave, ktorá sa týka ťahačov a návesov, pri ktorých sa zavádza nižšia ročná sadzba dane. Tak isto sa odstraňuje podmienka „párovania“ ťahačov a návesov v návesovej jazdnej súprave pre účely uplatnenia nižšej ročnej sadzby dane.

Niektoré ďalšie zmeny sú rozpísané v blogu spoločnosti TaxWise:

 • Platenie preddavkov
 • Zafixovanie cestovných náhrad

Zákony o sociálnom a zdravotnom poistení

Od 1. apríla 2021 sa zavádzajú 2 podstatné zmeny:

Nová nemocenská dávka, ktorou bude tehotenské. Nárok na dávku vznikne od 13. týždňa tehotenstva. Nárok na tehotenské budú mať tie ženy, ktoré ku dňu vzniku nároku na tehotenskú dávku boli nemocensky poistené najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch.

Predĺženie poskytovania „bežného“ ošetrovného (OČR) z 10 na 14 dní. Táto dávka sa v súčasnosti vypláca najdlhšie 10 dní, od apríla sa jej poskytovanie predĺži na najviac 14 dní.

V zákone o sociálnom a zdravotnom poistení nastávajú aj tieto zmeny:

 • Zvýšenie minimálnych zdravotných odvodov živnostníkov
 • Zavedenie ďalšej elektronizácie pri návšteve lekára
 • Zvýšenie minimálnych sociálnych odvodov živnostníkov
 • Platenie sociálnych odvodov živnostníkov
 • Odklad splatnosti odvodov živnostníkov
 • Automatické odhlásenie zamestnávateľa zo sociálneho poistenia
 • Zrušenie oznamovacej povinnosti

Zdieľať článok

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Ing. Ján Svočák
Autor článku
Zakladateľ Bright Ideas, spoluzakladateľ účtovnej spoločnosti TaxWise a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Dlhoročné skúsenosti s rozvíjaním podnikania a svoje vízie o využívaní automatizácie a umelej inteligencie v účtovníctve pretavil do online fakturačného nástroja Accai, ktorým chce zmeniť budúcnosť účtovníctva malých firiem.